Parter

Combain Mobile AB, Scheelevägen 15, 223 70 Lund, tel. 046-2863590, org. nr. 556738-7914, nedan kallat Combain. Kunden, som registrerar sig och använder Combains tjänster via nätet, nedan kallad kunden.

Bakgrund
Combain verkar inom IKT sektorn och erbjuder olika mobilbaserade tracking och samarbetstjänster. Kunden har beställt tjänsten kallad Mobilfakturera och parterna har med anledning härav kommit överens om följande:

Åtaganden och rättigheter
Combain förbinder sig att:

a) Ge kunden tillgång till tjänsten. Tjänsten innefattar access till webservice.

b) Skydda kundens integritet. Inte föra vidare någon identifierbar kunddata eller positioneringar till någon 3:e part utan kundens samtycke. Användardata som erhållits genom tjänstens utnyttjande kommer att användas för förbättring av tjänsten och statistik.

c) Skydda kundens användares integritet genom att stänga av positioneringsfunktionen för användaren om användaren så kräver.

d) Ge kundsupport via email. Utanför kontorstid kan svarsfördröjning ske till nästkommande vardag.

Kunden förbinder sig att:
a) Ange korrekta användaruppgifter och hålla dem uppdaterade

b) Ansvara för att användaridentitet och lösenord inte kommer i orätta händer. Kunden ska snarast anmäla förlust av användarnamn och/eller lösenord till Combain. Kunden svarar för betalningsansvar och allt nyttjande av tjänsten fram till dess att förlusten anmälts.

c) Ej sälja vidare access till tjänsten till 3:e part

d) Ej använda tjänsten så att olägenhet uppstår för Combain eller andra användare

e) Hålla Combain skadeståndslöst för eventuella krav riktade från 3:e part eller kundens användare på grund av användande av tjänsten

f) Skaffa samtycke från alla användare som anslutes av kunden till tjänsten att de blir anslutna och att det även i vissa fall innebär att positionsdata kommer att insamlas.

Avgifter och övriga betalningsvillkor
Kunden ansvarar för användningen av tjänsten och är skyldig att betala avgifter för tillgången till och nyttjandet därav. För abonnemangstjänster sker betalning normalt genom debitering av kundens registrerade betalkort, alternativt skickas faktura ut till användarens kontaktuppgifter elektroniskt via email. Om inget annat överenskommits, faktureras månadsavgifter en månad i förskott och extra uppkomna kostnader, t.ex. extra fakturor eller eBrev, beräknas och faktureras i efterskott. Kunden ansvarar för att kortet är debiterbart dagen fakturan förfaller. Skickas fakturan ut skall den betalas enligt de anvisningar som anges på fakturan. Är inte betalningen fullgjord på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen. Kunden är skyldig att betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för inkassokostnader enligt lag. Combain förbehåller sig rätten att ändra priserna en månad efter underrättelse.

Ansvarsbegränsningar
Tjänsten är normalt åtkomlig dygnet runt, men garanteras inte utan avbrott. Kunden förutsätts förstå att Combain inte ansvarar för kundens uppkoppling till internet. Combain ansvarar inte heller för trafikkostnader (t.ex. SMS-trafik) som uppkommer vid tjänstens utnyttjande. Combain förbehåller sig rätten att ändra i tjänstebeskrivningen och den tekniska systemlösningen för tjänsten. Ändringsarbete ska utföras med hänsyn till kundens behov och på ett sådant sätt att eventuella störningar begränsas. Combain är inte ersättningsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständigheter av liknande slag.

Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller under den avtalsperiod som avtalats och därefter med automatisk förlängning en månad i taget. Kunden och Combain har rätt att säga upp avtalet när som helst om inget annat överenskommits. Efter uppsägning avslutas tjänsten då ny faktureringsperiod startar. Uppsägning sker genom email till support@mobilfakturera.se.

Stängning av tjänsten
Combain har rätt att omedelbart stänga tjänsten om: Kunden trots påminnelser inte erlägger betalning inom föreskriven tid, kunden använder eller kan antas använda tjänsten på ett sätt som medför skada eller olägenhet för Combain eller 3:e part, t.ex. att använda tjänsten utan användares samtycke eller i strid med gällande lag eller myndighetsanvisning eller i strid med dessa villkor.
Kunden är skyldig att betala avgifter till dess att tjänsten är avstängd.

Force majeure
Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som part ej kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, sabotage, uppror eller upplopp, export eller import restriktioner, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör, skall part erhålla resonabel tid att åtgärda detta. Part är inte skyldig att utge ersättning för förlust eller skada som den andre parten kan komma att lida till följd av omständigheten.

Tvist
Tvist om avtalet hanteras i första hand mellan kund och Combain. Tvist som inte kan lösas ska avgöras genom skiljemän enligt svensk lag.